Organizasyon

Firmanızın rekabet gücünü arttırmaya olanak sağlayan kültürel iklimin yerleştirilmesi; teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullardan kaynaklanan değişim yönetiminin koordine edilebilmesi için ölçülebilen ve yönetilebilen süreçlerin tasarlanmasına yardımcı oluyoruz.

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, firmanızın yeni kuşaklara sağlıklı bir biçimde devrinin planlanması ve aile-şirket ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Değişim Yönetimi

Artık iş dünyası değişimin gerekliliğinden çok, sürekli değişimin nasıl sağlanabileceği, değişim yeteneğinin şirketin yapısı içinde nasıl geliştirileceğinin tartışıldığı bir boyuta taşınmıştır.

Değişimi zamanında gerçekleştiremeyen, kullandığı teknolojileri, iş yapma yöntemlerini geliştiremeyen şirketler rekabette geride kalmaktadır.

Yordam olarak, verimlilik, motivasyon, teknoloji, rekabet, ekonomik ve sosyal, kültürel koşullardan kaynaklanan değişim süreçlerinin yönetiminde firmanıza destek vermekteyiz.

Bu kapsamda; değişim sürecinde destekleyici ve direnç yaratıcı faktörlerin tespit edilmesi ve yönetimi, uygulama desteği sağlanması, çalışanlardan kaynaklanan direncin ortadan kaldırılmasına yönelik katılım ortamının yaratılması, mesleki ve davranış geliştirmeye dönük programların tasarımı hizmetleri vermekteyiz.

Kültürel Değişim

Şirketlerin rekabet avantajı kazanmasında en önemli unsurlardan biri de kurum kültürüdür. Kültür, organizasyonun hedef, strateji ve politikalarının oluşumunu ve yürütülmesini kolaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır.

Paylaşılan ortak değer, inanç ve davranış kodlarına sahip olmayan kültürler bu avantaja sahip rakiplerine kıyasla ataklık gösterememekte ve rekabette kaçınılmaz olarak geride kalmaktadır.

Kurum Kültürünün Yeniden Yapılandırılması hizmeti ile firmanızın hedeflerini destekleyen, başarısında itici güç yaratan, rekabeti yönetebilmek için tüm çalışanların katılımcılığını harekete geçiren kültürel dönüşümün tasarımını ve adaptasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

Aile Şirketlerinde Global Entegrasyon / Kurumsallaşma Sürecinin Tasarımı

Dünya genelinde ve Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünü gerçekleştiren aile şirketlerinin büyümeleri ile eş zamanlı olarak kurumsallaşma faaliyetlerini yürütemedikleri için bir sonraki kuşağa geçişte sorunlar yaşadıkları ve bu nedenle uzun vadede yaşamlarını devam ettiremedikleri bilinmektedir. Araştırmalar, üçüncü kuşağa aktarılabilen aile şirketlerinin oranının sadece % 4 olduğunu göstermektedir.

Yordam olarak “Aile Şirketlerinde Global Entegrasyon” hizmetimiz; kurumsal yönetim ilkeleri ışığında aile – şirket ilişkilerinin düzenlenmesi, aile içi iletişimi destekleyecek ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak aile anayasasının oluşturulması, yönetimin yeni kuşaklara devrinin planlanması ve aile üyelerinin beklentilerinin yönetimi süreçlerini içermektedir.

Müşteri Deneyimi Yönetimi (Customer Experience Management)

Müşterilerin, marka ile temas ettikleri her noktadaki ilişkileri doğrultusunda markaya verdikleri toplam değer müşteri deneyimini ifade etmektedir. Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Bu nedenle temas noktalarının tamamı toplam müşteri deneyimini oluşturur. Temas noktaları ürünün / hizmetin kendisi, satış öncesi, satış eylemi, sonrası gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir. Birinin eksik kalması durumunda müşterinin o marka ile ilgili algısı olumsuz etkilenecektir.

Müşterilerin markaya verdikleri toplam değeri maksimize etmek için temas noktalarındaki tüm ilişkilerin yönetilmesi müşteri deneyimi yönetimi olarak adlandırılır. Müşteri deneyimi yönetimi; şirkette her kademede çalışanların müşteri deneyiminin öneminin farkında olarak aynı amaç doğrultusunda çalışması ile mümkün olmaktadır.

Müşteri ilişkileri temas noktalarındaki deneyimlerin bütünüdür. Doğru bir Müşteri İlişkileri Yönetimi ancak her bir temas noktasındaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve yönetilmesi ile mümkündür.

Yordam olarak, firmanızda Müşteri Deneyimi Yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve etkinliğinin ölçülmesi konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

Organizasyonun Yapılandırılması

Şirketler, organizasyon yapılarının, misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu olduğu ölçüde rekabet edebilmekte, etkili ve verimli olabilmektedirler. Bu bağlamda Yordam’ın yeniden yapılanma danışmanlık hizmeti; mevcut yapınızın, süreçlerinizin, firmanızın iş yapış biçimlerinin, kültürünün ve yer aldığınız sektörün özelliklerinin dikkatle değerlendirilmesi, bu noktadan hareketle gerekli revizyonların yapılarak hedeflerinize ulaşmanızı hızlandıracak en doğru yapının modellenmesini içermektedir.

Yordam olarak, yeniden yapılanma sürecinin her aşamasında, direnç unsurlarını elimine edecek şekilde üst yönetim ve tüm seviyelerde çalışanlarınızın katılımını sağlamak en büyük önceliğimizdir.