Risk & Finans

Firmanızın içşel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması konusunda size yardımcı oluyoruz. Firma yöneticilerinin zamanında ve etkin karar alabilmelerini sağlayacak ve Firmanıza değer katacak yönetim raporlama sistemlerinin oluşturulması aşamalarında size destek oluyoruz.

İç Denetim Hizmetleri

İç denetim fonksiyonunun yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, şirket yönetiminin hedeflerinin gerçekleşmesi için önemli bir güvence oluşturmaktadır. Güçlü bir iç denetim yapısı, şirketlerdeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamakta, finansal ve operasyonel risklerin yönetilmesine yardımcı olmakta, hilelerin, gelir ve gider kayıplarının oluşmasını engelleyerek şirketlerin verimliliği ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmaktadır. 21. yüzyılda yaşanan gelişmeler şirket yönetiminde başarının yakalanabilmesi için iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Yordam olarak, İç Denetim ile ilgili ihtiyaçlarınıza kapsamlı ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaktayız

Firmamızda;

  • Uluslararası standartlarda iç denetim sistemini kurabilir,
  • Mevcut iç denetim sisteminizi en iyi örnekler ile karşılaştırabilir,
  • İç denetim sorumluluğunuzu üstlenebiliriz

Risk Değerlendirilmesi ve İç Kontrol Sistemleri

Günümüzde, şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisi risklerin doğru yönetilememesidir. İçsel ve dışsal risklerin doğru belirlenmemesi, şirketlerin maddi ve manevi pek çok bedel ödemek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Risklerin yönetilmesi için öncelikle risklerin belirlenmesi, iyileştirilmeye açık alanların tespit edilmesi ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, risklerin minimuma indirilmesinin yanı sıra, şirketlerin hedeflerine ulaşması, finansal raporların güvenilirliğinin ve şirketin belirlediği politikalara ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Her sektör ve şirketin taşıdığı riskler ve risk iştahları farklılık göstermektedir. Bu nedenle şirketlerde mevcut iş süreçleri üzerindeki risklerin belirlenebilmesi ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması çözümlerinin her şirket için özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

Yordam olarak, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibimiz ile risklerin belirlenmesi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması alanlarında firmanıza özel fark yaratan hizmetler sunmaktayız.

Yönetim Raporlaması

İş dünyası her geçen yıl daha da karmaşık bir hal almaktadır. Buna karşılık yeni düzenlemeler şirketlerin daha şeffaf olması yönünde yeni adımlar atmaktadır. Şirket yöneticilerinin zamanında ve etkin karar almaları, şirkete ilişkin doğru verilere basit ve anlaşılabilir şekilde ulaşmalarıyla doğru orantılıdır. Yönetim raporlaması standartlarını doğru belirleyen şirketlerin, hedeflerine giden yolda oluşan aksaklıklara karşı yeni stratejilerini belirlemede bir adım önde olmaları kaçınılmazdır.

Yordam olarak, firmanızda Yönetim Raporlamasına ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve raporlamaların oluşturulması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

Uluslararası Finansal Raporlama Strandartları (UFRS ve USGAAP)

Globalleşme, ulusal piyasa kavramının anlamını yitirmesine neden olmuştur. Şirketlerin dünya piyasalarında yerlerini almaları için artık finansal tablolarını aynı standartları kullanarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 2005 yılında tüm dünyada kabul gören Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsemiş ve UFRS Türkçeye çevrilerek Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) getirdiği en büyük değişikliklerden biri ticari defterler ve raporlama alanında olmuştur. Yeni TTK ile birlikte pek çok şirkete Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre ticari defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Kapsamın ilerleyen yıllarda genişletilmesi beklenmektedir.

Yordam olarak, firmanızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumunun sağlanması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.