İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi - Yordam Yönetim Danışmanlığı

ÖNSÖZ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7. Maddesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine yönelik 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bir; "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Kitapçığımızda, yönetmeliğin kapsamı, getirdiği yenilikler ve bedellerin tespiti ve hesaplama yöntemini sizin için derledik.

I. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır. Destekten Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

c)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

ç) Her bir ayda SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

e) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz. İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

II. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır. Buna göre şu anda geçerli olan asgari ücret olan 1.021,50 TL üzerinden hesaplandığında (2014 yılında yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacaktır) bir sigortalı adına aylık destek;

  • Tehlikeli işyerleri için 1.021,50 TL x %1,4= 14.30 TL ve
  • Çok tehlikeli işyerleri için 1.021,50 TL x % 1,6 = 16.35 TL olarak hesaplanacaktır.

III. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla SGK’ya İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.

SGK, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

SGK, Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda SGK’ca tarafından belirlenir.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi şarttır.

Daha fazla bilgi için iletişim:
Asuman Kalkan
Yönetim Danışmanı
t: +90 216 562 1300-01
e: asuman@yordam.com.tr