Yabancıların Çalışma İzinleri ve SGK’ya Bildirimleri

Yabancıların Çalışma İzinleri ve SGK’ya Bildirimleri - Yordam Yönetim Danışmanlığı

ÖNSÖZ

Türkiye 'de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinleri ile ilgili esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Yurt içinden süreli çalışma izni başvuru yapılabilmesi için, yabancının en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi almış olması ve bu sürenin sona ermemiş olması gerekmektedir.

İznin Türkiye 'de çalışmaya başlamadan önce alınması gerekir. Ancak bazı durumlarda çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

I. Çalışma İzninin Alınması

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparken Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yurt içinden de yapabilir.

II. Çalışma İzni Prosedürleri

Yabancı çalıştıran işverenler;

  • Yabancının çalışmaya başlaması halinde işçinin çalışmaya fiilen başladığını,
  • Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren işçinin çalışmaya hiç başlamadığını,
  • Herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiğinde, hizmet akdinin sona erdiğini, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurulması gerekir. Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süre aşılırsa, yapılacak başvuru ilk izin başvurusu gibi değerlendirilir. Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

III. SGK'ya Bildirim Şekli

Yabancı uyrukluların ülkemizdeki çalışmalarının SGK'ya bildirim esasları SGK'nın 2013-11 sayılı genelgesinde açıklanmıştır.

1.10.2008 tarihinden itibaren de 5510 sayılı Kanunun 4/2-c maddesine göre yabancıların 4/a'lı kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmalarına imkan sağlanmıştır.

İkili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerindeki hükümler gereğince, Türk soylu yabancılar dahil 2008 yılı Ekim ayı başından önceki ve sonraki sürelerde geldiği ülkelerde sigortalı olmayıp çalışma izni almak suretiyle ülkemizde çalışanlar hakkında;

ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerden Birleşik Krallık ve İsviçre vatandaşları hariç sosyal güvenlik sözleşmesinin yürürlük tarihinden, sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar hakkında ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren tüm sigorta kolları uygulanacaktır.

Daimi ikameti Birleşik Krallık olup Türkiye'de istihdam edilen Birleşik Krallık vatandaşları ile İsviçre vatandaşları birimlerimize bir talepte bulunmadıkları sürece, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmayacaktır.

İngiltere ve İsviçre vatandaşlarından sonradan Türk vatandaşı olanlar da vatandaşlığa geçtikleri tarihten itibaren ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.

Daha fazla bilgi için iletişim:
Asuman Kalkan
Yönetim Danışmanı
t: +90 216 562 1300-01
e: asuman@yordam.com.tr